Zaloguj się

[ultimate_heading main_heading=”Regulamin konkursu “Wakacje w Chorwacji””][/ultimate_heading]
[ultimate_heading main_heading=”§1. Postanowienia Ogólne” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading]

1. Organizatorem konkursu jest firma MM Digital Martyna Marek z siedzibą w Lesznie, przy ul. Choinkowej 15B zarejestrowanej pod nr NIP 697 237 96 45.

[ultimate_heading main_heading=”§2. Warunki uczestnictwa w konkursie” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading]

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów aby brać w nim udział.

2. Konkurs trwa od 13.XII.2020 r. od godziny 20.00 do 26.XII.2020 r. do godziny 20:00 czasu polskiego i prowadzony jest za pośrednictwem serwisów społecznościowych.

3. Aby uczestniczyć w konkursie i stać się jego Uczestnikiem należy wykonać następujące czynności:

z wykorzystaniem oprogramowania weryfikacyjnego pod adresem www.sweepwidget.com/view/21877-62wgnfd1

4. Lista uczestników z największą ilością punktów znajduje się na stronie konkursu w zakładce „Liderzy”.

5. Uczestnik otrzyma dodatkowe 5 punków za każdego nowego uczestnika który weźmie udział w konkursie z linku polecającego z czynności „Udostępnij znajomym”.

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć Organizator Konkursu oraz osoby lub podmioty uczestniczące w jego przygotowaniu lub organizowaniu.

7. Każdy uczestnik konkursu może w każdej chwili wycofać się z Konkursu bez podania przyczyn wysłać wiadomość email na adres [email protected]

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a podanie w nim danych osobowych dobrowolne.

9. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

10. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegania niniejszego Regulaminu – nieprzestrzeganie tych zasad powoduje dyskwalifikację z udziału w Konkursie.

11. Organizator Konkursu może wykluczyć z konkursu osoby naruszające Regulamin lub prowadzące działania naruszające interesy Organizatora lub godzące w wizerunek jego oraz osób uczestniczących w przygotowaniu Konkursu.

[ultimate_heading main_heading=”§3. Rozstrzygnięcie konkursu” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading]

1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje na żywo w dniu 26.XII.2020 r. o godzinie 20:00 w czasie trwania transmisji na żywo na kanale Namo.

2. Prowadzący transmisję poinformuje który z uczestników zebrał najwięcej punktów i wytypuje go jako zwycięzcę, który poprzez swoje zaangażowanie zebrał największą ilość punktów. Suma punktów zliczona zostanie z wykorzystaniem serwisu weryfikacyjnego znajdującego się pod adresem www.sweepwidget.com/view/21877-62wgnfd1

3. Jeżeli kilka dwoje lub więcej uczestników będzie miało tyle samo punktów Organizator dopuszcza dogrywkę podczas transmisji nie dłuższą jak 30 minut.

4. Zwycięzca zostanie ogłoszony w czasie transmisji, podczas której nastąpi próba kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem komunikatora Messenger (lub innego o podobnej funkcjonalności) ze zwycięzcą oraz jego poinformowanie o wygranej w trakcie trwania transmisji. Ponadto dane zwycięzców zostaną podane na koncie Facebook Croatia.pl

[ultimate_heading main_heading=”§4. Nagrody” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading]

1. Nagrodą Główną jest 7 dniowy pobyt (6 nocy) w Chorwacji dla maksymalnie 4 osób w Apartamencie nr 1 w Chorwacji mieszczącym się pod adresem Bošana 5, na wyspie Pag oraz czterech Nagród Dodatkowych zawierających zestaw upominków z Chorwacji.

2. Zwycięzca do dnia 07.I.2021 do godziny 23:59 zobowiązany jest do wzajemnego ustalenia z Organizatorem terminu pobytu w apartamencie w roku 2021. Zwycięzcy Nagród Dodatkowych w tym samym terminie zobowiązani są do podania adresów wysyłki Nagród Dodatkowych. Po upłynięciu wskazanych terminów Nagroda Główna i Nagrody Dodatkowe przepadają.

3. Warunkiem przekazania Nagród Zwycięzcom jest Przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych w zakresie PESEL, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia podatku od Nagród w terminie wskazanym w punkcie 2 niniejszego paragrafu – w przeciwnym Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

4. Dla Zwycięzców Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% od wartości Nagrody, na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, która zostanie przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora Konkursu pod warunkiem, że będzie wynikać obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku.

5. Nagroda Główna nie może zostać przez zwycięzcę sprzedana, darowana lub przekazana do dyspozycji innym osobom.

[ultimate_heading main_heading=”§5. Dane osobowe” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading]

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem przetwarzanych w ramach realizacji całości Konkursu danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wraz z przyjęciem zgłoszenia, uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzeniem weryfikacji poprawności zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagród; wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; rozpatrywania reklamacji Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.

[ultimate_heading main_heading=”§6. Reklamacje” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading]

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w terminie trwania Konkursu.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora.

3. W treści reklamacji należy podać Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, opis reklamacji i zakres roszczenia.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

[ultimate_heading main_heading=”§7. Postanowienia końcowe” heading_tag=”h3″ main_heading_margin=”margin-bottom:25px;”][/ultimate_heading]

1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie oraz w sytuacji gdy wynika ona z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi YouTube ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu Youtube. Uczestnik zwalnia Youtube z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez realizowany Konkurs. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przestrzegać Wytyczne dla Społeczności – ich nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację Uczestnika.

3. Organizator nie odpowiada za wady oprogramowania i serwisów zewnętrznych użytych do organizacji konkursu.